Informace – upozornění pro členy ČRS MO – Zbraslav

Výbor MO ČRS – Zbraslav žádá své členy, aby si dávali pozor na včasné zaplacení příspěvků a včasné odevzdání povolenky k lovu.

Výtažek ze stanov ČRS § 3 odst. 11

Členství zaniká:

a) vystoupením,

b) zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku podle § 3 odst. 5 písm. b) do konce dubna příslušného roku,

c) vyloučením,

d) smrtí.

Výtažek ze stanov ČRS § 4 odst. 2

 Člen má tyto základní povinnosti:

a) dodržovat Stanovy ČRS, Jednací řád ČRS a plnit rozhodnutí orgánů Svazu,

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva (rybářské řády),

c) platit členské příspěvky ve stanoveném termínu,

d) do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

Co z tohoto vyplývá pro členy ČRS :                                 

1)  odevzdat povolenku do 15 dní po ukončení její platnosti. Porušení může řešit kárná komise  MO.

2) zaplatit členské příspěvky ve lhůtě určené stanovami ČRS, tedy do 30. dubna příslušného roku. Pokud tak neučiní, je mu automaticky ukončeno členství v Českém rybářském svazu. Obnovit členství  lze, ale dotyčný je povinen opětovně zaplatit při platbě členských příspěvků po termínu 30.4. příslušného roku  i nové zápisné.