Jak získat Rybářský lístek

Vydávání rybářských lístků

Zodpovědný útvar: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo s dobou platnosti 30 dní, případně na dobu neurčitou.

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec (žadatel).

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,
 • prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů (občanů ČR nebo cizinců) pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). 

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli (občanu ČR nebo cizinci), prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se:

oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

Kvalifikační předpoklady nemusí dokládat žadatel (občan ČR nebo cizinec) o 30denní rybářský lístek.

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Kde, s kým a kdy tuto situaci řešit?

S pracovníkem příslušného úřadu (zpravidla se jedná o odbor životního prostředí).

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno – viz bod 6) a
 • doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30denního rybářského lístku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na všech věcně a místně příslušných úřadech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a) 1 rok činí 100 Kč,

b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,

c) 3 roky činí 200 Kč,

d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,

e) 10 let činí 500 Kč,

f) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,

g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,

h) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,

i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. 

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba, kterou lze využít?

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:
– přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí mu dle § 30 odst. 6 zákona o rybářství,
– pokuta až do výše 8 000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do1 roku, trestného činu podle § 304 trestního zákona a hrozí mu:
– trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci
– trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest, peněžitý trest nebo propadnutí věci

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy:

Od kdy platí rybářský lístek?
Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 1 rok, 3 roky 10 let nebo na dobu neurčitou).

Čím prokážou mladiství svou identitu?
Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.